หน้าหลัก

ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายยงค์ยุทธ เขื่อนขันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

นางเกษร หนุยจันทึก

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายธีระพล บัวดี

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ

นายสว่าง เหนือกลาง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายอังกูล จันทวงค์

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

Slider

ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัคร และรายงานผลคะแนนสอบคัดเลือกรายบุคคล

เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ตรวจสอบข้อมูล


วีดีโอบรรยาการการรับสมัครนักเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

โรงเรียนมาตราฐานสากล

จังหวัดสกลนคร