ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP)
รับสมัครวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

*** ใบสมัคร
***** หนังสือรับรองผลการเรียน (ใช้แทน ปพ.1)