ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer  Science : CS)

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer  Science : CS)
รับสมัครวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

*** ใบสมัคร
***** หนังสือรับรองผลการเรียน (ใช้แทน ปพ.1)