ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
(Science Mathematics Technology and Environment : SMTE)
รับสมัครวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดประกาศ

*** ใบสมัคร
***** หนังสือรับรองผลการเรียน (ใช้แทน ปพ.1)