ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(Mini English Program : MEP)
รับสมัครวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดประกาศ

*** ใบสมัคร
***** หนังสือรับรองผลการเรียน (ใช้แทน ปพ.1)