สถิติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

สถิติการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

** วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)  จำนวน 191 คน
– โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)  จำนวน 42 คน
– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  จำนวน 94 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)  จำนวน 32 คน
– โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)  จำนวน 10 คน
*********************************************************************

** วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)  จำนวน 45 คน  รวม  226 คน
– โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)  จำนวน 9 คน  รวม  51 คน
– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  จำนวน 15 คน  รวม 103 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
– โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)  จำนวน 19 คน รวม 64 คน
– โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)  จำนวน 5 คน  รวม 15 คน
*********************************************************************