ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภท โรงเรียนเดิม)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภท โรงเรียนเดิม)
รายงานตัววันที่ 5 มีนาคม 2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  เวลา 09.00 – 16.30 น.
*** นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง  โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน  ในกรณีที่ไม่สามารถมารายงานตัวเองได้ ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฏหมายต้องเป็นผู้มาดำเนินการแทนพร้อมทั้งเขียนคำร้องและรับมอบฉันทะนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องภายหลังไม่ได้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่องานรับนักเรียน โทร 088-5690188

1.  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภท โรงเรียนเดิม)

2.  คำร้องรับรายงานตัวและใบมอบฉันทะ (นำส่งในวันรายงานตัว)

*** สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกอันเนื่องจากเหตุผล ไม่ได้ทำการสมัคร  มีผลการเรียนบกพร่อง และมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00  หากประสงค์ที่จะเข้าเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จะต้องมาทำการสมัครเข้าเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆในวันที่ 22-23 และ 25-27 มีนาคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เริ่มแจกใบสมัครวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2562 (ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562)
****** ปีการศึกษา 2562 ม.1 และ ม.4 สอบเข้า 100% ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ