รายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่  9 มีนาคม  2562
นักเรียนทุกคนเข้าแถวรับฟังคำชี้แจง เวลา 08.00 น. และมีครูนำขึ้นห้องสอบ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)  จำนวน 332 คน
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP)  จำนวน 83 คน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  จำนวน 157 คน

2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่  10 มีนาคม  2562
นักเรียนทุกคนเข้าแถวรับฟังคำชี้แจง เวลา 08.00 น. และมีครูนำขึ้นห้องสอบ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)  จำนวน 120 คน
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)  จำนวน 53 คน

*** หากลืมนำบัตรเข้าห้องสอบมา สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนแทนได้หรือติดต่อกองอำนวยการที่่ ห้องประชุมจิระยุทโธ อาคาร 2 ชั้น 1

*****  แผนผังห้องสอบ (มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาตรวจสอบ)