ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
รายงานตัววันที่ 14 มีนาคม 2562   เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ อาคารเรียนนะมัตถุ  โพธิยา
เอกสารการรายงานตัว : บัตรเข้าห้องสอบ  หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน

1.  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE)

2. โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)

*** ใบคำร้องรายงานตัวและใบมอบฉันทะ