ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รายชื่อเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รายชื่อเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ) จำนวน 480 คน

ให้ผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียน ไปรายงานตัวและมอบด้วยตนเอง  (แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย)  พร้อมผู้ปกครองโดยนำบัตรเข้าห้องสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับมอบตัว
ในวันที่ 8 เมษายน  2562  เวลา  08.30 – 16.30
น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
(กรุณามาก่อนเวลา 08.30 น. เพื่อประชุมรับฟังคำชี้แจง)  พร้อมเอกสารหลักฐานการมอบตัว  ดังนี้                 
1. ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  (แจกให้ในวันรายงานตัว)
2. ปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าที่แสดงว่าจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของนักเรียนและบิดา – มารดา พร้อมสำเนาอย่างละ 1  ฉบับ
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง และชื่อ – สกุล นักเรียน บิดา – มารดา ใน ปพ.1 และทะเบียนบ้านต้องถูกต้องตรงกัน  (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน (โดยเป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเงินและความประพฤติของนักเรียนได้)
  2. รูปถ่ายชุดนักเรียน (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล หรือโรงเรียนเดิม) ขนาด 1 นิ้ว  หรือ  1.5 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
    จำนวน  1  แผ่น (ติดลงในใบมอบตัว)
  3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

6.1 ค่าบำรุงการศึกษา   จำนวน  1,250  บาท

6.2 ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล / ปี จำนวน  120  บาท

6.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี  จำนวน  200  บาท

6.4 ค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ปี   จำนวน  100  บาท

6.5 บริจาคสนับสนุนการศึกษา (ตามจิตศรัทธา)
ผู้ไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว  ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้

******* กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด รายชื่อเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ และกลุ่มใช้เพื่อการมอบตัวเท่านั้น ไม่ใช่ห้องเรียน