ประกาศให้ผู้สอบได้อันดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 มารายงานตัว (ครั้งที่ 1)

ประกาศให้ผู้สอบได้อันดับสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 มารายงานตัวพร้อมมอบตัว
(ครั้งที่ 1)  จำนวน 25 คน

*********** โดยรายงานตัวและมอบตัวในกลุ่มที่ 12  และติดต่อขอเอกสารใบมอบตัวที่ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 1

*** ให้มารายงานตัวพร้อมมอบตัว ในวันที่  9  เมษายน  2562  ณ  หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่องานรับนักเรียน  โทร 088-5690188

**** กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  

(กรุณามาก่อนเวลา 08.30 น. เพื่อประชุมรับฟังคำชี้แจง)  พร้อมเอกสารหลักฐานการมอบตัว  ดังนี้                 
1. ใบมอบตัว ตามแบบของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  (แจกให้ในวันรายงานตัว)
2. ปพ.1 หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่าที่แสดงว่าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง) ลงนามรับรองเอกสารโดยผู้ปกครองให้เรียบร้อย
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง ของนักเรียนและบิดา – มารดา พร้อมสำเนาอย่างละ 1  ฉบับ
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง และชื่อ – สกุล นักเรียน บิดา – มารดา ใน ปพ.1 และทะเบียนบ้านต้องถูกต้องตรงกัน  (ตรวจสอบแล้วคืนฉบับจริง)

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ปกครอง รับรองสำเนาถูกต้อง ผู้ปกครองต้องเป็นบิดา มารดา หรือเจ้าของบ้านที่นักเรียนอาศัย และระบุความเกี่ยวพันกับนักเรียน (โดยเป็นผู้ปกครองที่บรรลุนิติภาวะและสามารถรับผิดชอบด้านการเงินและความประพฤติของนักเรียนได้)
  2. รูปถ่ายชุดนักเรียน (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล หรือโรงเรียนเดิม) ขนาด 1 นิ้ว  หรือ  1.5 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
    จำนวน  1  แผ่น (ติดลงในใบมอบตัว)
  3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

6.1 ค่าบำรุงการศึกษา   จำนวน  1,250  บาท

6.2 ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล / ปี จำนวน  120  บาท

6.3 ค่าประกันอุบัติเหตุ / ปี  จำนวน  200  บาท

6.4 ค่าบริการไอซีที ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ปี   จำนวน  100  บาท

6.5 บริจาคสนับสนุนการศึกษา (ตามจิตศรัทธา)
ผู้ไม่ไปรายงานตัวและมอบตัว  ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังมิได้