ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2562  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน
พร้อมทั้งได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกประเภทไปแล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  ได้ดำเนินการจัดห้องเรียนนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากการสอบคัดเลือกทั่วไป   โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียด
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดห้องเรียนถือเป็นอันสิ้นสุด)

**** กดที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

——   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกาศวันพรุ่งนี้  ——