วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรู้ในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

         1. พัฒนาระบบ บริหารการจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
         2. พัฒนาการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล
         3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ และใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
         4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
         5. พัฒนานักเรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         6. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและสื่อเทคโนโลยี
         8. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน เครือข่าย นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล

อัตลักษณ์

         รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร

         เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยม

SAKOLRAJ   :             ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ  SAKOLRAJ  Model
S = Successful          มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
A = Accomplished    ร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
K = Kindred               กลมเกลียวกัน ฉันท์พี่น้อง
O = Out-standing     ล้ำหน้าวิชาการ
L = Loyal                    ยึดมั่นในคุณธรรม
R = Resourceful        หลากหลายวิทยบริการ
A = Artistic                สร้างสรรค์ศิลปะ
J = Joyful                   เรียนรู้อย่างมีความสุข