เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กล่าวข้างต้น ได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

ด้านโรงเรียน    

                    1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการตามขั้นตอนของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)
                    2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

                    3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

                    4. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและ                    

                        เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้มี

                        ผลงานทางวิชาการสู่สากล

 ด้านครู         

                   1. ร้อยละ90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ มี  

                       ความสามารถ และใช้การวิจัย  สื่อ  นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
 ด้านนักเรียน   

                   1. นักเรียนมีความเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร ได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทาง

                       ความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

                   2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หน่วยงานภายใน

จำนวนคนออนไลน์

วันนี้ 0

เมื่อวานนนี้ 1

อาทิตย์นี้ 1

เดือนนี้ 22

รวม 462

Currently are 24 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สถานที่ติดต่อ

พิมพ์
 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
74/26 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
Tel : 0-4271-3566 ต่อ 222  Fax : 0-4271-1788
งานรับนักเรียน 088-5690-188
Website:http://www.sakolraj.ac.th

ฟอร์มติดต่อ

โปรดกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด .
captcha
โหลดใหม่