วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2558 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล มีการบริหารการจัดการศึกษา ด้วยระบบคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission) 

         1. พัฒนาระบบ บริหารการจัดการการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

         2. พัฒนาการจัดทำหลักสูตรและการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล

         3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ มีความรู้ ความสามารถ และใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

         4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

         5. พัฒนานักเรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         6. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและสื่อเทคโนโลยี

         8. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน เครือข่าย นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล

อัตลักษณ์ 

         รักการอ่าน วิชาการเป็นเลิศ

วัฒนธรรมองค์กร 

         เป็นองค์กรที่มีการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยม 

          SAKOLRAJ   :  ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ  SAKOLRAJ  Model
          S = Successful          มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
          A = Accomplished    ร่วมมือร่วมใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ
          K = Kindred              กลมเกลียวกัน ฉันท์พี่น้อง
          O = Out-standing     ล้ำหน้าวิชาการ
          L = Loyal                  ยึดมั่นในคุณธรรม
          R = Resourceful       หลากหลายวิทยบริการ
          A = Artistic              สร้างสรรค์ศิลปะ
          J = Joyful                เรียนรู้อย่างมีความสุข

หน่วยงานภายใน

จำนวนคนออนไลน์

วันนี้ 0

เมื่อวานนนี้ 1

อาทิตย์นี้ 1

เดือนนี้ 22

รวม 462

Currently are 18 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สถานที่ติดต่อ

พิมพ์
 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
74/26 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
Tel : 0-4271-3566 ต่อ 222  Fax : 0-4271-1788
งานรับนักเรียน 088-5690-188
Website:http://www.sakolraj.ac.th

ฟอร์มติดต่อ

โปรดกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด .
captcha
โหลดใหม่